Plagron Terra Grow
1 Liter

Plagron Terra Grow
5 Liter

Plagron Terra Grow
10 Liter

Plagron Terra Bloom
1 Liter

Plagron Terra Bloom
5 Liter

Plagron Terra Bloom
10 Liter

Plagron Cocos A+B
2x 1 Liter

Plagron Cocos A+B
2x 5 Liter

Plagron Cocos A+B
2x 10 Liter

Plagron Green Sensation
250ml

Plagron Green Sensation
1 Liter

Plagron Green Sensation
5 Liter

Plagron Pure Zym
250ml

Plagron Pure Zym
1 Liter

Plagron Pure Zym
5 Liter

Plagron Alga Grow
1 Liter

Plagron Alga Grow
5 Liter

Plagron Alga Bloom
1 Liter

Plagron Alga Bloom
5 Liter